BBP banner

Warehouse Management System

BBP Warehouse Management System (WMS) je softver koji omogućava organizaciju upravljanja administrativnih poslova unutar skladišta od momenta ulaza do momenta izlaza robe iz skladišta, kao i upravljanje skladišnim zalihama. WMS omogućava preglednost i upravljanje zalihama u bilo kom vremenu ili na bilo kom mjestu. Implementacija WMS pomaže organizaciji i smanjuje troškove radne snage, te nam daje tačne informacije o stanju zaliha, poboljšava fleksibilnost i brzinu reagovanja na iznenadne promjene unutar skladišta i njegovih zaliha, smanjuje greške prilikom preuzimanja robe sa polica i isporuke i na kraju poboljšava našu uslugu prema našim klijetima. Softverski sistem radi sa trenutnim i najsvježijim informacijama o aktivnostima kao što su narudžbe, pošiljke, ulaz i izlaz robe, kao i svako kretanje robe unutar skladišta. Povećanjem efikasnosti unutar skladišnog poslovanja smanjuje bespotrebne troškove što je samo jedan od razloga da implementirate WMS.

BBP WMS system nudi dva različita rješenja za nadzor i praćenje procesa unutar skladišta. Oba rješenja su prilogodiva i mogu se prilagoditi prema Vašim potrebama

  • BBP - WMS Inventory
  • BBP - WMS Cloud

WMS Inventory

WMS Inventory system se sastoji od dvije aplikacije

  • Desktop aplikacija koja se koristi za potpunu kontrolu prometa i robe u istom
  • Web aplikacije koja omogućava mandžmentu da prati sve procese u skladištu, kao i da pronađe sve transakcije skladišta.

WMS Cloud

WMS cloud je web aplikacija koja omogućava vođenje svih procesa unutar skladišta preko internet mreže i kao takva ne zahtjeva instalaciju softvera na lokalne računare.

BBP Warehouse Management System je dio Business Blocks Pro softverskog paketa koji se dodatno može nadograditi funkcionalnostima poput modula za upravljanje poslovnim procesima, nabavku roba usluga, poređenje ponuda, servisnih naloga, evidenciju zaposlenih, itd. Kao takav, BBP paket je jedinstveno softversko rješenje na našim prostorima i omogućava Vam potpun pregled poslovnih procesa kompanije, radnih zadataka, protoka robe, radne snage i ostalih procesa u vašoj kompaniji.